Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập trắc nghiệm

Câu 24:

Cho z ∈ C. Mệnh đề nào sau đây sai?

Câu 25:

Cho z = a + bi ∈ C, biết

Kết luận nào sau đây đúng?

A. a = 0            B. b = 0

C. a = b            D. ab = 0

Câu 26:

Cho z = a + bi ∈ C, biết là một số thuần ảo. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. a = 0            B. b = 0

C. a = b            D. a = b hoặc a = -b

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 24:


Đáp án: D.

Gợi ý:Câu 25:

Đáp án: D.

Gợi ý:

Câu 26:

Đáp án: D.