Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập trắc nghiệm

Câu 16:

Cho z ∈ C. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. z + z− ∈ R.

B. z.z− ∈ R.

C. z - z− ∈ R.

D. + ∈ R.

Câu 17:

Cho n, k ∈ N, biết = -1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. n là một số chẵn            B. n là một số lẻ

C. n = 4k + 2            D. n = 4k + 3

Câu 18:

Cho , ∈ C. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. .z− + z−. ∈ R.

B. . + z−.z− ∈ R

C. .z−.z−. ∈ R

D. . - z−.z− ∈ R

Đáp án và hướng dẫn giải


Câu 16:

Đáp án: C.

Câu 17:

Đáp án: C.

Gợi ý:= -1, = -1, = 1

Câu 18:

Đáp án: D

z ∈ R ⇔ z = z−, ( + − = z− + z−, (.− = z−.z−.