Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập trắc nghiệm

Câu 6:

Cho z ∈ C. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Nếu z ∈ R thì z = z−.

B. Nếu z = z− thì z ∈ R.

C. Nếu z ∈ R thì z = |z|.

D. Nếu z = |z| thì z ∈ R.

Câu 7:

Cho z ∈ C. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Nếu z ∈ C \ R thì z là một số thuần ảo.

B. Nếu z là một số thuần ảo thì z ∈ C \ R.

C. Nếu z là một số thuần ảo thì z = |z|.

D. Nếu z là một số thuần ảo thì z = z−.

Lời giải:

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 6:


Đáp án: C.

Gợi ý: Xem lại định nghĩa số phức liên hợp và mô đun của số phức.

Câu 7:

Đáp án: B.

Gợi ý: Xem lại định nghĩa số thuần ảo, số phức liên hợp và mô đun của số phức.