Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm:

Bài tập trắc nghiệm

Câu 49:

Nếu với a

A. -2

B. 8

C. 0

D. 3

Câu 50:

Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Câu 51:

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Câu 52:

Câu 53:bằng:

A. 1 - e;

B. e - 2;

C. 1;

D. -1.

Câu 54:

Nhờ ý nghĩa hình học của tích phân, hãy tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Câu 55:

Thể tích của khối tròn xoay tạo nên do quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi các đường y = , y = 0, x = 0 và x = 2 bằng:

Câu 56:

bằng:

A. 0

B. 1;

C. -1; 

D. 2.

Câu 57:

Khẳng định nào sau đây sai?

Câu 58:

Diện tích của hình phẳng được giới hạn bởi các đường: y = tanx; y = 0; x = -π/4 và x = π/4 bằng:

A. π; 

B. -π;

C. ln2;

D. 0

Câu 59:

Thể tích khối tròn xoay tạo bởi phép quay quanh trục Ox của hình phẳng giới hạn bởi các đường: y = x, y = 0 và x = π/2 bằng:

A. 1;

B. 2/7;

C. 2π;

D. 2π/3.

Câu 60:

Một ô tô đang chạy với vận tốc 10m/s thì người lái đạp phanh, từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc v(t) = -5t + 10 (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô di chuyển bao nhiêu mét? (Đề minh họa của Bộ GD và ĐT)

A. 0,2m; 

B. 2m;

C. 10m; 

D. 20m.

Lời giải:

Đáp án và hướng dẫn giải


Câu 49: 

Đáp án: A.

Hướng dẫn:


Ta có B, C và D. Chỉ kiểm tra D đúng, còn B và C sai khác với D hằng số -1, 1.

Câu 50:

Đáp án: D.

Hướng dẫn:

Nhờ tính chất của tích phân

Câu 51:

Đáp án: D.

Hướng dẫn:

Do ≥ 1, ∀x ∈ [0;1] nên nhờ ý nghĩa hình học của tích phân, ta có:

Câu 52:

Đáp án: C

Câu 53:

Đáp án: B.

Hướng dẫn: A và D sai vì

Nhờ tính chất tích phân từng phần, ta được B đúng và C sai.

Câu 54:

Đáp án: D.

Câu 55:

Đáp án: B.

Câu 56:

Đáp án: A.

Hướng dẫn: Vì

là hàm số lẻ trên , do đó B, C và D sai.

Câu 57:

Đáp án: A.

Hướng dẫn: Vì trên ta có sin x > 0, cos x < 0.

Câu 58:

Đáp án: C.

Hướng dẫn: Diện tích được tính bởi tích phân

Câu 59:

Đáp án: D.

Hướng dẫn: Thể tích khối tròn xoay này được tính bởi

Câu 60:

Đáp án: C.

Hướng dẫn: Đoạn đường phải tìm được tính bởi tích phân

Cụ thể bằng: