Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập trắc nghiệm:

Câu 62:

Tìm tập hợp nghiệm của bất phương trình sau:

Câu 63:

Tìm x, biết lg2x < 1

A. x > 5            B. 0 < x < 5

C. x > 10            D. 0 < x < 10

Câu 64:

Tìm tập hợp nghiệm của bất phương trình sau:

A. (-∞; -3)                  B. (-1; +∞)

C. (-∞; -3)∪(-1; +∞)            D. (-3; -1)

Đáp án và hướng dẫn giải:

Câu 62:

Đáp án: D.

Câu 63:

Đáp án: B.

Câu 64:

Đáp án: D.