Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập trắc nghiệm:

Câu 50:

Tìm tập hợp nghiệm của phương trình + 6. + 5 = 0

A. {1;2}            B. {0;1}

C. {0}            D. {1}

Câu 51:

Tìm x, biết - 2. + =0

A. x = 1            B. x = -1

C. x = 2            D. x = 0

Câu 52:

Tìm tập hợp nghiệm của phương trình

A. {1;7}            B. {-1;7}

C. {-1; -7}            D. {1; 1/7}

Câu 53:

Số nghiệm của phương trình + - 6 = 0 là

A. 0            B. 1

C. 2            D. Vô số

Câu 54:

Phương trình nào sau đây vô nghiệm?

A. + =             B. + + =3

C. + =             D. + = 0

Câu 55:

Phương trình x + x = 3/2 có nghiệm là

A. x = 1            B. x = 1/2

C. x = 1/3            D. x = 3

Câu 56:

Phương trình x - 3lgx + 2 = 0 có mấy nghiệm?

A. 0            B. 1

C. 2            D. Vô số

Câu 57:

Tập nghiệm của phương trình [x(x - 1)] = 1 là

A. {0;1}            B. {1;2}

C. {-1;2}            D. {-2;1}

Câu 58:

Nghiệm của phương trình {[1 + (1 + x)]} = 1/2 là

A. x = 1            B. x = 2

C. x = 3            D. x = 0

Đáp án và hướng dẫn giải:Câu 58:

Hướng dẫn:

Thay trực tiếp x = 2 vào phương trình thấy thỏa mãn.