Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập trắc nghiệm:

Câu 35:

Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến?

Câu 36:

Trong các hàm số, hàm số nào nghịch biến?

Câu 37:

Với giá trị nào của x thì đồ thị hàm số y = nằm phía trên đường thẳng y = 1?

A. x > 0            B. x < 0

C. x = 0            D. x < 1

Câu 38:

Với giá trị nào của x thì đồ thị hàm số y = nằm phía trên đường thẳng y = 1?

A. x > 0            B. x < 0

C. x = 0            D. x < 1

Câu 39:

Tìm x, biết = 64

A. x = 4            B. x = 5

C. x = 6            D. x = 8

Câu 40:

Tìm x, biết = 1/81.

A. x = 4            B. x = -4

C. x = 3            D. x = -3

Câu 41:

Tìm x, biết = 16

A. x = -2            B. x = 2

C. x = 1/2            D. x = -1/2

Câu 42:

Tìm x, biết = 1/3

A. x = -2            B. x = 2

C. x = 1/2            D. x = -1/2

Câu 43:

Tìm x, biết = √3 + √2

A. x = 1            B. x = 2

C. x = 1/2            D. x = -1

Câu 44:

Trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng biến?

Câu 45:

Trong các hàm số sau đây, hàm số nào nghịch biến?

Đáp án và hướng dẫn giải:

Câu 35:

Đáp án: D.

Vì hàm số đồng biến khi cơ số lớn hơn 1

Câu 36:

Đáp án: B.

Vì hàm số nghịch biến khi cơ số nhỏ hơn 1