Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập trắc nghiệm

Câu 4:

Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Câu 5:

Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Lời giải:

Câu 4:

Đáp án: C.

Câu 5:

Đáp án: B.