Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập trắc nghiệm

Câu 68:

Hàm số y = + + mx - 2 đạt cực tiểu tại x = 1 khi:

A. m = 1            B. m = 2

C. m = -3            D. m = 4

Câu 69:

Hàm số y = + (+5 có ba cực trị khi:

A. -2 < m < 2            B. m = 2

C. m < -2            D. m > 2

Câu 70:

Biểu thức tổng quát của hàm số có đò thị như hình 1.6 là:

A. y = + bx + c với a ≠ 0

B. y = + cx + d với a < 0

C. y = + + cx + d với a > 0

- 3ac > 0

D. y =

Câu 71:

Xác định giá trị của tham số m để hàm số

y = - 3 - 3(m + 1)x - 5 có cực trị

A. m > 0            B. -1 < m < 1

C. m ≤ 0            D. ∀m ∈ R.

Câu 72:

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = - tại điểm có hoành độ x = -2 là:

A. y = -24x + 40            B. y = 24x - 40

C. y = -24x - 40            D. y = -24x

Câu 73:

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = - - 3 song song với đường thẳng y = 24x - 1 là:

A. y = 24x - 43            B. y = -24x - 43

C. y = 24x + 43            D. y = 24x + 1

Câu 74:

Giao điểm của đồ thị hàm số và đường thẳng y = x + 2 là:

A. (1;3) và (-3/2; 1/2)            B. (1;3) và (0;2)

C. (0; -1) và (-3/2; 1/2)            D. (0; -1) và (0;2)

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 68:

Bài1.681.691.701.711.721.731.74Đáp ánCACDCAA Đáp án: C.y' =
+ 2(m + 3)x + m

y'(1) = 3 + 2(m + 3) + m =3m + 9=0 ⇔m = -3

Với m = -3, y' = - 3 ⇒ y''(x) = 6x.

Vì y''(1) = 6 > 0 nên hàm số đạt cực tiểu khi m = -3.

Câu 69:

Đáp án: A.

Hàm số y = + ( + 5 có 3 cực trị khi y' = 0 có 3 nghiệm phân biệt, tức là

y' = + 2( - 4)=2x( + - 4) = 0 có ba nghiệm phân biệt

+ - 4 = 0 có hai nghiệm phân biệt khác 0.

⇔ 4 - > 0 ⇔ -2 < m < 2.

Câu 70:

Đáp án: C.

Câu 71:

Đáp án: D.

y' = - 6(m - 1)x - 3(m + 1)

y' = 0 ⇔ - 2(m - 1)x - m - 1 = 0

Δ' = + m + 1 = - m + 2 ≥ 0

Tam thức - m + 2 luôn dương với mọi m ∈ R vì δ = 1 - 8 < 0 và a = 1 > 0 cho nên phương y' = 0 luôn có hai nghiệm phân biệt. Suy ra hàm số luôn có cực trị với mọi giá trị m ∈ R.

Câu 72:

Đáp án: C.

y' = - 4x = 4x( - 1). Ta có

y - y(-2) = y'(-2)(x + 2) ⇔ y - 8 = -24(x + 2)

⇔ y = -24x - 40.

Câu 73:

Đáp án: A.

y' = - 4x.

Tiếp tuyến phải tìm đi qua điểm có hoành độ thỏa mãn

- 4x = 24 ⇔ - x - 6 = 0

⇔ (x - 2)( + 2x + 3) = 0 ⇔ x = 2.

Do đó phương trình tiếp tuyến phải tìm là

y - y(2) = 24(x - 2) ⇔ y = 24x - 43.

Câu 74:

Đáp án: A.

Gợi ý: Thử trực tiếp vào phương trình