Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập trắc nghiệm

Câu 50:

Số tiệm cận của đồ thị hàm số sau là:

A. 0            B. 1

C. 2            D. 3

Câu 51:

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số sau là:

A. x = 2            B. x = √5 hoặc x = -√5

C. x = 1 hoặc x = -1            D. x = 3

Câu 52:

Tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số sau là:

A. x = 2, y = 0            B. x = 0, y = 2

C. x = 1, x = 1            D. x = -2; y = -3

Câu 53:

Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số sau là:

A. y = 1            B. y = 5

C. y = 3            C. y = 10

Câu 54:

Cho hàm số

Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận. Tính OI.

A. 3            B. 6

C. 5            D. 2

Câu 55:

Đồ thị hàm số nào sau đây có hai tiệm cận tạo với hai trục tọa độ một tứ giác có diện tích bằng 12?

Lời giải:

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 50:


Bài1.501.511.521.531.541.55Đáp ánCBAACD Đáp án: C.

Câu 51:

Đáp án: B.

Câu 52:

Đáp án: A.

Nhận xét rằng hàm số dạng(a, b ≠ 0) có tiệm cận đứng làvà tiệm cận ngang là y = 0.

Câu 53:

Đáp án: A.

- 4x + 5 ≠ 0, ∀x nên tập xác định (-∞; +∞)

nên y = 1 là tiệm cận ngang.

Đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.

Câu 54:

Đáp án: C.

nên y = 3 là tiệm cận ngang.

nên x = -4 là tiệm cận đứng.

Câu 55:

Đáp án: D.

Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là x = 4; tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đó là y = 3. Diện tích hình chữ nhật tạo thành là 3 x 4 = 12.