Sách Giải Bài Tập và SGK

Lý thuyết

A. Tóm tắt lý thuyết

   Cho hai số phức  = a + bi và  = c + di thì:

   - Số phức nghịch đảo của z = a + bi ≠ 0: 

   -  (với  ≠ 0)

Ví dụ 1:

 Số phức nghịch đảo của có phần ảo là:

   A. 1      B. 1/2      C. -1      D. -1/2

Hướng dẫn:

   Chọn D.

   Ta có: 

Ví dụ 2:

 Phần thực của số phức  bằng

   A. 16/17      B. 3/4      C. -13/17      D. -3/4

Hướng dẫn:

   Chọn A.

   Ta có: 

Ví dụ 3:

 Số phức  có phần thực là

   A. 3      B. 9/13      C. 2      D. -3

Hướng dẫn:

   Chọn C.

   Ta có: 

   ⇒ Phần thực của z là: 2