Sách Giải Bài Tập và SGK

Lý thuyết

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Bất phương trình mũ:

   • Khi giải bất phương trình mũ, ta cần chú ý đến tính đơn điệu của hàm số mũ.


. Tương tự với bất phương trình dạng: 


   • Trong trường hợp cơ số a có chứa ẩn số thì:

 >

 ⇔ (a - 1)(M - N) > 0 .

   • Ta cũng thường sử dụng các phương pháp giải tương tự như đối với phương trình mũ:

      + Đưa về cùng cơ số.

      + Đặt ẩn phụ.

      + Sử dụng tính đơn điệu 


2. Bất phương trình lôgarit:

   • Bất phương trình lôgarit cơ bản có dạng:

f(x) > b;

f(x) ≥ b;

f(x) < b;

f(x) ≤ b

Phương pháp giải bất phương trình lôgarit

   • Đưa về cùng cơ số

   - Nếu a > 1 thì

f(x) >

g(x) ⇔ 


   - Nếu 0 < a < 1 thì

f(x) >

g(x) ⇔ 


   • Đặt ẩn phụ

   • Mũ hóa