Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 9: Giải các phương trình sau trên tập số phức: a) (3 + 4i)x + ( 1 – 3i) = = 2 + 5i;

Câu hỏi 9:

Giải các phương trình sau trên tập số phức:

a) (3 + 4i)x + ( 1 – 3i) = 2 + 5i;

b) (4 + 7i)x - (5 – 2i) = 6ix

Lời giải: