Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 8: Thực hiện các phép tính sau:

Câu hỏi 8:

Thực hiện các phép tính sau:

Lời giải: