Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 8: Nêu định nghĩa và các phương pháp tính nguyên hàm.

Câu hỏi 8:

Nêu định nghĩa và các phương pháp tính nguyên hàm.

Lời giải:

Nguyên hàm

Cho hàm số f(x) xác định trên K ( k là nửa khoảng hay đoạn của trục số). Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) trên K nếu F’(x) = f(x) với mọi x thuộc K.

Phương pháp tính nguyên hàm

* Đổi biến số: