Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 8: Giải các bất phương trình: a) 2^(2x-1) + 2^(2x-2) + 2^(2x-3) ≥ 448

Câu hỏi 8:

Giải các bất phương trình:

Lời giải:

Vậy bất phương trình có tập nghiệm

Vậy bất phương trình có tập nghiệm (-∞; -1)

Kết hợp với điều kiện, vậy bất phương trình có tập nghiệm:

d) Điều kiện: x > 0

Vậy phương trình có tập nghiệm