Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 8: Cho P(x) là đa thức của x. Từ Ví dụ 9, hãy lập bảng theo mẫu dưới đây rồi điền u và dv thích hợp vào chỗ trống theo phương pháp nguyên phân hàm từng phần.

Câu hỏi 8:

Cho P(x) là đa thức của x. Từ Ví dụ 9, hãy lập bảng theo mẫu dưới đây rồi điền u và dv thích hợp vào chỗ trống theo phương pháp nguyên phân hàm từng phần.

Lời giải:

∫ P(x)ex dx∫ P(x)cosxdx ∫ P(x)lnxdxP(x) exdx ∫ P(x)ex dx∫ P(x)cosxdx ∫ P(x)lnxdxP(x) P(x) P(x)lnxexdx cosxdx dx