Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 8: Cho hàm số: f(x) = x^3 - 3mx^2 + 3(2m - 1)x + 1 (m là tham số). Xác định

Câu hỏi 8:

Cho hàm số: f(x) = - + 3(2m - 1)x + 1 (m là tham số).

a) Xác định m để hàm số đồng biến trên tập xác định.

b) Với giá trị nào của tham số m thì hàm số có một cực đại và một cực tiểu?

c) Xác định m để f"(x) > 6x.

Lời giải:

a) TXĐ: D = R

f'(x) = - 6mx + 3(2m - 1)

Hàm số đồng biến trên R

⇔ f’(x) > 0 với ∀ x ∈ R.

⇔ Δ = - 3.3(2m-1) ≤ 0

– 18m + 9 ≤ 0

⇔ 9. ≤ 0

= 0

⇔ m = 1.

b) Hàm số có một cực đại và một cực tiểu

⇔ phương trình f’(x) = 0 có 2 nghiệm phân biệt.

⇔ Δ = 9 > 0

⇔ m ≠ 1

c) Ta có: f"(x) = 6x - 6m

f"(x) > 6x ⇔ 6x - 6m > 6x

⇔ - 6m > 0 ⇔ m < 0