Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 8: Cho a = 4, b = 64, c = 2. Tính loga b, logc a, logc b Tìm một hệ thức liên hệ giữa ba kết quả thu được.

Câu hỏi 8:

Cho a = 4, b = 64, c = 2. Tính ⁡b, a, b.

Tìm một hệ thức liên hệ giữa ba kết quả thu được.

Lời giải:

⁡b = 64 = = 3.

a = 4 = 2.

b = 64 = = 6.

Vậy b = a. ⁡b