Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 7: Giải các phương trình: a) 3^(x+4) + 3.5^(x+3) = 5^(x+4) + 3^(x+3)

Câu hỏi 7:

Giải các phương trình:

Lời giải: