Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 7: Chứng tỏ rằng với mọi số thực z, ta luôn phần thực và phần ảo của nó không

Câu hỏi 7:

Chứng tỏ rằng với mọi số thực z, ta luôn phần thực và phần ảo của nó không vượt quá mô đun của nó.

Lời giải:

Vậy với mọi số phức thì phần thực và phần ảo của nó không vượt quá mô đun của nó.