Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 6: Tính: a) ∫ cos2x.sin^2 x dx

Câu hỏi 6:

Tính:

Lời giải: