Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 6: Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hai hàm số y = x^2 + 2x - 3

Câu hỏi 6:

Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hai hàm số

y = + 2x – 3

y = - – x + 2.

Lời giải:

Xét phương trình tương giao:

- – x + 2 = + 2x – 3 ⇔ + 3x – 5 = 0

⇔ x = 1 hoặc x = -5/2.

Vậy tọa độ giao điểm là (1, 0) và (-5/2, 8.25).