Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 6: Tìm các số thực x, y sao cho: a) 3x+yi=2y+1+(2-x)i, b) 2x+y-1=(x+2y-5)i

Câu hỏi 6:

Tìm các số thực x, y sao cho:

a) 3x+yi=2y+1+(2-x)i

b) 2x+y-1=(x+2y-5)i

Lời giải: