Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 6: so sánh các số :

Câu hỏi 6:

so sánh các số:

Lời giải :

Ta có :