Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 6: Phát biểu định lí về quy tắc logarit, công thức đổi cơ số.

Câu hỏi 6:

Phát biểu định lí về quy tắc logarit, công thức đổi cơ số.

Lời giải:

•Quy tắc tính logarit

•Đổi cơ số