Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 6: giải phương trình: log12x+(log2x)2=2

Câu hỏi 6:

$$\log _{\frac{1}{2}} x+\left(\log _{2} x\right)^{2}=2$$

Lời giải :