Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 6: Cho loga b =3; loga c = -2 hãy tính loga x với;

Câu hỏi 6:

Cho b = 3; c = -2

Lời giải:

Kiến thức áp dụng