Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 6: a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số: f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x + 2

Câu hỏi 6:

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số:

f(x) = - + + 9x + 2

b) Giải phương trình f'(x - 1) > 0.

c) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm có hoành độ , biết rằng f'() = -6.

Lời giải:

a) Khảo sát hàm số f(x) = - + + 9x + 2

- TXĐ: D = R

- Sự biến thiên:

+ Chiều biến thiên:

f'(x) = - + 6x + 9

f'(x) = 0 ⇔ - + 6x + 9 = 0 ⇔ x = -1; x = 3

+ Giới hạn:

+ Bảng biến thiên:

Kết luận:

Hàm số đồng biến trên (-1; 3)

Hàm số nghịch biến trên (-∞; -1) và (3; +∞).

Hàm số đạt cực đại tại x = 3, = 29.

Hàm số đạt cực tiểu tại x = -1; = -3.

- Đồ thị:

+ Giao với trục tung tại (0; 2).

+ Đi qua các điểm (-2; 4); (2; 24).

b) f’(x) = - + 6x + 9.

⇒ f’(x – 1) = -3 + 6.(x – 1) + 9.

Ta có: f'(x - 1) > 0

⇔ -3 + 6(x - 1) + 9 > 0

⇔ -3( - 2x + 1) + 6x - 6 + 9 > 0

⇔ - + 6x - 3 + 6x - 6 + 9 > 0

⇔ - + 12x > 0

⇔ - + 4x > 0

⇔ x(4 - x) > 0 ⇔ 0 < x < 4

c) Ta có: f"(x) = -6x + 6

Theo bài: f"() = -6 ⇔ - + 6 = -6 ⇔ = 2

Tại = 2, f’(2) = -3. + 6.2 + 9 = 9 ; f(2) = - + 3. + 9.2 + 2 = 24.

⇒ Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ = 2 là :

y = 9(x - 2) + 24 hay y = 9x + 6.