Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 6: a) Cho ∫(x-1)^10 dx. Đặt u = x – 1, hãy viết (x-1)^10dx theo u và du.

Câu hỏi 6:

a) Cho ∫ dx. Đặt u = x – 1, hãy viết dx theo u và du.

b) . Đặt x = , hãy viết theo t và dt.

a) Ta có dx = du (do du = d(x - 1) = dx.

b) Ta có dx = d() = dt, do đó