Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 5: Tính: a) ∫ x/(√(1+x)) dx

Câu hỏi 5:

Tính:

Lời giải: