Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 5: Rút gọn biểu thức $\frac{\left(a^{\sqrt{3}-1}\right)^{\sqrt{3}+1}}{a^{\sqrt{5}-3} \cdot a^{4-\sqrt{5}}}$ với (a>0)

Câu hỏi 5:

Rút gọn biểu thức

Lời giải: