Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 5: Nêu định nghĩa và các tính chất cơ bản của loogarit.

Câu hỏi 5:

Nêu định nghĩa và các tính chất cơ bản của loogarit.

Lời giải: