Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 5: Lấy một ví dụ về hàm số dạng y = ax^4 + bx^2 + c sao cho phương trình y’ = 0 chỉ có một nghiệm.

Câu hỏi 5:

Lấy một ví dụ về hàm số dạng y = + + c sao cho phương trình y’ = 0 chỉ có một nghiệm.

Lời giải:

Ví dụ:

Hàm số y = . Có đạo hàm y’ = . Cho y’ = 0 thì x = 0.