Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 5: Cho b1=23;b2=25 Tính log2b1+log2b2;log2b1b2 và so sánh các kết quả. Trả lời:

Câu hỏi 5:

Cho \(b_{1}=2^{3} ; b_{2}=2^{5}\)

Tính \(\log _{2} b_{1}+\log _{2} b_{2} ; \log _{2} b_{1} b_{2}\) và so sánh các kết quả.

Lời giải :

Ta có:

$$\begin{aligned}& \log _{2} b_{1}+\log _{2} b_{2}=\log _{2} 2^{3}+\log _{2} 2^{5}=3+5=8 \\& \log _{2} b_{1} b_{2}=\log _{2}\left(2^{3} \cdot 2^{5}\right)=\log \left(2^{3+5}\right)=\log _{2} 2^{8}=8 \\& \text { Vậy } \log _{2} b_{1}+\log _{2} b_{2}=\log _{2} b_{1} b_{2}\end{aligned}$$