Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 5: Biết a^x + 4^-x = 23. Hãy tính 2^x + 2^-x

Câu hỏi 5:

Biết + = 23. Hãy tính +

Lời giải:

( +

= + 2.. +

= + 2 +

= ( + ) + 2 = 23 + 2

= 25

+ > 0

+ = 5