Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 5: Áp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số f(x)=x(x2–3).

Câu hỏi 5:

Áp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số f(x)=x(x^2 -3).

Lời giải :

TXĐ: \(D=R\)

\(f^{\prime}(x)=3 x^{2}-3\). Cho \(f^{\prime}(x)=0 \Leftrightarrow x=1\) hoặc \(x=-1\).

Ta có bảng biến thiên:

Vậy:

- Hàm số đạt cực đại tại \(x=-1\) và giá trị cực đại là 2

- Hàm số đạt cực tiểu tại \(x=1\) và giá trị cực tiểu là \(-2\).