Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 5: a) Hãy tính ∫(x+1)e^x dx bằng phương pháp tính nguyên hàm từng phần.

Câu hỏi 5:

a) Hãy tính ∫ dx bằng phương pháp tính nguyên hàm từng phần.

b) Từ đó tính

Lời giải: