Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 4: Tính log(1/2) 2 + 2log(1/2) (1/3) + log(1/2) (3/8)

Câu hỏi 4:

Tính ⁡2 + ⁡1/3 + ⁡3/8 .

Lời giải:

⁡2 + ⁡1/3 + ⁡3/8

= ⁡2 + ⁡1/3 + ⁡1/3 + ⁡3/8

= ⁡(2.1/3.1/3 .3/8) = ⁡1/12.

Cho = , = . Tính - , / và so sánh các kết

Lời giải: