Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 4: Tính: a) ∫ (2-x).sinx dx

Câu hỏi 4:

Tính:

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

+ Phương pháp nguyên hàm từng phần:

Nếu hai hàm số u = u(x) và v = v(x) có đạo hàm liên tục trên K thì:

∫u(x).v’(x)dx = u(x).v(x) - ∫v(x).u’(x)dx

Hay viết gọn: ∫udv = uv - ∫vdv.

+ Một số nguyên hàm: