Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 4: Tìm tập xác định của hàm số: y = 1/(3^x_3); b) y =log(x-1)/(2x-3)

Câu hỏi 4:

Tìm tập xác định của hàm số:

Lời giải: