Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 4: Hãy nhắc lại các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương.

Câu hỏi 4:

Hãy nhắc lại các tính chất của lũy thừa với số mũ nguyên dương.

Lời giải:

Các tính chất về đẳng thức

1. . =

2. : = (m ≥ n).

3. ( = n

4. = / (b ≠ 0)

5. = .

Các tính chất về bất đẳng thức

Với a > 1 thì > ⇔ m > n.

Với 0 < a < 1 thì > ⇔ m < n.

0 < a < b thì >