Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 4: Hãy chứng minh Tính chất 3.

Câu hỏi 4:

Hãy chứng minh Tính chất 3.

Lời giải:

Ta có [∫f(x) ± ∫g(x)]'= [∫f(x) ]'± [∫g(x) ]' = f(x)±g(x).

Vậy ∫f(x) ± ∫g(x) = ∫[f(x)±g(x)].