Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 4: Giải phương trình (log2 x)^2 - 3log2 x +2 = 0 bằng cách đặt ẩn phụ t = log2 x. ⁡x.

Câu hỏi 4:

Giải phương trình ( - ⁡x + 2 = 0 bằng cách đặt ẩn phụ t = ⁡x.

Lời giải:

Với t = x. Ta có phương trình đã cho tương đương với phương trình: