Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 4: Giải bất phương trình log(1/2)(2x + 3) > log(1/2)(3x + 1) (1).

Câu 4:

Giải bất phương trình (2x + 3) > (3x + 1) (1).

Lời giải:

(1) ⇔ 3x + 1 < 2x + 3 ⇔ x < -2.