Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 4: Cho z = 3 – 2i. a) Hãy tính z- và z . Nêu nhận xét.

Câu hỏi 4:

Cho z = 3 – 2i.

a) Hãy tính z- và . Nêu nhận xét.

b) Tính |z| và |z-|. Nêu nhận xét.

Lời giải: