Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 4: Cho tích phân ∫(2x+1)^2 dx

Câu hỏi 4:

Cho tích phân

1. Tính I bằng cách khai triển .

2. Đặt u = 2x + 1. Biến đổi biểu thức dx thành g(u)du.

3. Tính và so sánh kết quả với I trong câu 1.