Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Tính 4^(log2 (1/2)), (1/25)^(log5 (1/3))

Câu hỏi 3:

Lời giải:

Trả lời câu hỏi Toán 12 Giải tích Bài 3 trang 63:

Cho = , = .

Tính + ; và so sánh các kết quả.

Lời giải:

+ = + = 3 + 5 = 8.

) = (. )= ()= () = 8.

Vậy + =