Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Tìm nguyên hàm của các hàm số sau: Lời giải: Kiến thức áp dụng Một số nguyên hàm

Câu hỏi 3:

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau:

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

Một số nguyên hàm thường dùng: