Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Tìm đạo hàm của hàm số y = ln(x + √(1+ x^2 )).

Câu hỏi 3:

Tìm đạo hàm của hàm số y = ln(x + √(1+ x^2 )).

Lời giải: